Algemene voorwaarden

Consument Inhoudsopgave

Artikel 01 - Definities

Artikel 02 - Werkingssfeer

Artikel 03 - Aanbod

Artikel 04 - Totstandkoming van de overeenkomst

Artikel 05 - Verplichtingen van de ondernemer

Artikel 06 - Verplichtingen van de consument

Artikel 07 - Meer en minderwerk

Artikel 08 - Overmacht

Artikel 09 - Aansprakelijkheid

Artikel 10 - Oplevering

Artikel 11 - Zekerheid

Artikel 12 - Betaling

Artikel 13 - Niet nakoming van de betalingsverplichting

Artikel 14 – Garantie

Artikel 15 - Toepasselijk recht/geschillen

Artikel 16 - Deponeren

Artikel 01 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Ondernemer: Aannemingsbedrijf Timmerman BV

1.2 Consument: de natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

1.3 Werk: het totaal van de tussen de consument en Aannemingsbedrijf Timmerman BV overeengekomen werkzaamheden en daarbij door Aannemingsbedrijf Timmerman BV geleverde materialen.

Artikel 02 Werkingssfeer

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle prijsaanbiedingen en overeenkomsten tussen Aannemingsbedrijf Timmerman BV en consument.

Artikel 03 Aanbod

3.1 Het aanbod voor werk wordt schriftelijk gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

3.2 Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 31 dagen na dagtekening.

3.3 Het aanbod geeft inzicht in de prijs en in de prijsvormingsmethode die zal worden gehanteerd: aanneming, richtprijs of regie.

3.4 De in het aanbod gehanteerde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 04 Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van het aanbod door de consument. Deze schriftelijke aanvaarding vindt plaats door middel van het voor akkoord ondertekend retourneren van de offerte.

4.2 Na het sluiten van de overeenkomst wordt een afspraak gemaakt over de aanvangsdatum van het werk.

4.3 Door het ondertekenen van de offerte aanvaardt consument tevens de algemene voorwaarden zoals vermeld op de achterzijde van de offerte.

Artikel 05 Verplichtingen van de ondernemer

5.1 Aannemingsbedrijf Timmerman BV zal het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden, tenzij anders overeengekomen. Aannemingsbedrijf Timmerman BV is gerechtigd voor de uitvoering van de werkzaamheden gekwalificeerde derden in te schakelen. Aannemingsbedrijf Timmerman BV blijft alsdan aansprakelijk voor de kwaliteit van de uitvoering van de werkzaamheden.

5.2 Aannemingsbedrijf Timmerman BV neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.

5.3 Eventuele wensen van de consument die leiden tot een constructiefout in de werkzaamheden mogen door Aannemingsbedrijf Timmerman BV niet doorgevoerd worden.

5.4 Verhogingen van de prijs als gevolg van wijzigingen in de voorschriften mogen aan de consument worden doorberekend, mits Aannemingsbedrijf Timmerman BV bewijst dat hij op het moment van het sluiten van de overeenkomst niet van de wijziging(en) op de hoogte was of kon zijn.

5.5 Aannemingsbedrijf Timmerman BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de kwaliteit van de gebruikte materialen, waarbij Aannemingsbedrijf Timmerman BV verklaart alleen hoogwaardige materialen van erkende merken en leveranciers te gebruiken.

5.6 Aannemingsbedrijf Timmerman BV is verplicht consument onverwijld schriftelijk te waarschuwen indien

- de overeenkomst, of de informatie die de consument aan Aannemingsbedrijf Timmerman BV ter beschikking stelt,

- of het terrein dat de consument krachtens de overeenkomst aan Aannemingsbedrijf Timmerman BV ter beschikking stelt,

- of de goederen die de consument aan Aannemingsbedrijf Timmerman BV ter beschikking stelt,

- of een maatregel die de consument krachtens de overeenkomst neemt of een wijziging die de consument Aannemingsbedrijf Timmerman BV opdraagt, klaarblijkelijk zodanige fouten bevatten of gebreken vertonen, dat Aannemingsbedrijf Timmerman BV in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid zou handelen, als Aannemingsbedrijf Timmerman BV zonder waarschuwing bij het verrichten van werkzaamheden daarop zou voortbouwen.

Artikel 06 Verplichtingen van de consument

6.1 De consument stelt Aannemingsbedrijf Timmerman BV in de gelegenheid het werk te verrichten.

6.2 De consument zorgt er voor dat Aannemingsbedrijf Timmerman BV tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen e.d.) en de voor het werk te verschaffen gegevens, tenzij anders overeengekomen in het aanbod.

6.3 De consument verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde elektriciteit, gas en water. De kosten hiervan komen voor rekening van consument, tenzij anders overeengekomen in het aanbod.

6.4 De consument dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van Aannemingsbedrijf Timmerman BV behoren zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.

Indien niettemin vertraging ontstaat dient de consument Aannemingsbedrijf Timmerman BV daarvan tijdig in kennis te stellen.

6.5 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden als bedoeld in het voorgaande lid, dient de consument de daarmee verband houdende schade en kosten aan Aannemingsbedrijf Timmerman BV te vergoeden indien deze omstandigheden hem kunnen worden toegerekend.

6.6 De consument draagt het risico voor schade veroorzaakt door;

- onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;

- gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;

- gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld.

6.7 Indien door Aannemingsbedrijf Timmerman BV tijdens de uitvoering van de werkzaamheden asbest, vervuilde grond, loden pijpen of andere verboden en / of schadelijke materialen worden aangetroffen, is consument verplicht deze materialen voor zijn rekening te laten verwijderen.

Indien reeds een datum van oplevering is overeengekomen, dan schuift deze datum op met het aantal dagen dat nodig is voor het onderzoeken, aanbesteden en verwijderen van de aangetroffen schadelijke materialen. Kosten die Aannemingsbedrijf Timmerman BV maakt in verband met de opgetreden vertraging van het werk zijn voor rekening van consument.

Artikel 07 Meer en minderwerk

7.1 Ongeacht de prijsvormingsmethode zal door Aannemingsbedrijf Timmerman BV noodzakelijk geacht meerwerk te allen tijde vooraf aan de consument worden gemeld en vervolgens vooraf schriftelijk worden overeengekomen, tenzij spoedeisende situaties dit onmogelijk maken, en na uitvoering separaat in rekening worden gebracht.

7.2 Consument is gerechtigd om, zowel mondeling als schriftelijk, wijzigingen in de overeenkomst c.q. gewenst meer – of minderwerk, aan Aannemingsbedrijf Timmerman BV op te dragen.

Het meer - of minderwerk wordt schriftelijk overeengekomen door ondertekening van de meerwerkbon door consument.

7.3 Het meer - of minderwerk wordt tussentijds separaat en op basis van nacalculatie aan de consument gefactureerd.

7.4 Indien Aannemingsbedrijf Timmerman BV en consument wijziging van de overeenkomst overeenkomen heeft Aannemingsbedrijf Timmerman BV aanspraak op vergoeding van alle te maken kosten die noodzakelijk zijn om de wijziging uit voeren.

7.5 Alle in overeenstemming uitgevoerde werkzaamheden die niet in het aanvaarde aanbod zijn overeengekomen, worden geacht tot het meerwerk te behoren.

7.6 Indien reeds een (vermoedelijke) datum van oplevering is overeengekomen, dan schuift deze datum op met het aantal dagen dat nodig is voor het uitvoeren van het meerwerk.

Artikel 08 Overmacht

8.1 Wordt de uitvoering van het werk voor een der partijen onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is de andere partij gerechtigd de uitvoering van het werk te (doen) beëindigen tegen vergoeding aan de andere partij van de in redelijkheid gemaakte kosten.

8.2 Weersomstandigheden die werkzaamheden niet mogelijk maken en georganiseerde werkstakingen door het personeel, zijn rechtmatige overmachtsituaties waar Aannemingsbedrijf Timmerman BV zich op kan beroepen en waarvoor artikel 8.1 niet geldt.

8.3 Indien de overmachtsituatie ertoe leidt dat een der partijen zijn verplichtingen uit de overeenkomst opschort, is de andere partij voor die periode ook ontheven van zijn verplichtingen.

Artikel 09 Aansprakelijkheid

9.1 Aannemingsbedrijf Timmerman BVis gehouden de door haar te verrichten werkzaamheden zorgvuldig en vakbekwaam uit te voeren. Tenzij anders is overeengekomen rust op Aannemingsbedrijf Timmerman BV een inspanningsverbintenis.

9.2 Reeds door derden aangebrachte schade aan glas, verfwerk, vloeren etc. zal door Aannemingsbedrijf Timmerman BV direct worden gemeld,

Aannemingsbedrijf Timmerman BV is niet aansprakelijk voor deze schade en schade die hierdoor ontstaat.

9.3 Aannemingsbedrijf Timmerman BV houdt zich gedurende de volledige looptijd van de opdracht verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid. Per schadegeval zal niet meer dan het verzekerd bedrag worden uitgekeerd.

9.4 Aannemingsbedrijf Timmerman BV is niet aansprakelijk voor schade welke voortvloeit uit opzettelijke gepleegde gedragingen van werknemers van

Aannemingsbedrijf Timmerman BV alsmede door Aannemingsbedrijf Timmerman BV ingeschakelde derden, welke als zodanig als onrechtmatig zijn aan te merken en waarbij een direct verband tussen de door Aannemingsbedrijf Timmerman BV opgedragen werkzaamheden en het ontstaan van de schade ontbreekt. Bij het onrechtmatig gebruik maken van zaken of eigendommen van de consument wordt een dergelijk direct verband geacht te ontbreken. De consument vrijwaart Aannemingsbedrijf Timmerman BV voor aanspraken van derden wegens, bij, of ten gevolge van de uitvoering van deze overeenkomst geleden schade, welke niet het gevolg is van kennelijke onzorgvuldigheid van Aannemingsbedrijf Timmerman BV.

9.5 Aannemingsbedrijf Timmerman BV is niet aansprakelijk voor schade, indien de consument onvoldoende of onjuiste informatie heeft verstrekt, welke, aan maatschappelijk aanvaarde normen gerelateerde redelijkheid, Aannemingsbedrijf

Timmerman als juist en volledig heeft mogen aanvaarden, op grond waarvan de door Aannemingsbedrijf Timmerman BV te verrichten werkzaamheden zijn vastgesteld en uitgevoerd.

9.6 Aannemingsbedrijf Timmerman BV is niet aansprakelijk voor schade indien de consument niet binnen acht dagen na het schadevoorval Aannemingsbedrijf Timmerman BV per aangetekende brief aansprakelijk heeft gesteld en Aannemingsbedrijf Timmerman BV, doordat de consument niet binnen genoemde termijn deze mededeling heeft gedaan, in haar mogelijkheid is beperkt om onderzoek naar de schade en de schadeoorzaken daarvan in te stellen.

9.7 Aannemingsbedrijf Timmerman BV is niet aansprakelijk bij verlies of diefstal van sleutels, die door de consument aan Aannemingsbedrijf Timmerman BV of ondergeschikten van Aannemingsbedrijf Timmerman BV in beheer zijn gegeven.

9.8 Aannemingsbedrijf Timmerman BV is niet aansprakelijk voor indirecte schade of vervolgschade door de consument geleden als gevolg van de uitvoering van de opdracht of andere verrichtingen.

9.9 Onverminderd het bepaalde in de artikelen 9.1 t/m 9.8, zal de consument Aannemingsbedrijf Timmerman BV vrijwaren voor aanspraken van derden van welke aard dan ook.

Artikel 10 Oplevering

10.1 Het werk wordt op of omstreeks de overeengekomen vermoedelijke datum ter plaatse van het werk opgeleverd. Indien de overschrijding van de vermoedelijke opleveringsdatum Aannemingsbedrijf Timmerman BV kan worden toegerekend, is Aannemingsbedrijf Timmerman BV verplicht de consument de hierdoor geleden schade te vergoeden.

10.2 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:

  • hetzij wanneer de consument het werk heeft aanvaard door ondertekening van de opleveringsovereenkomst;
  • hetzij wanneer uiterlijk 10 werkdagen zijn verstreken, nadat Aannemingsbedrijf Timmerman BV schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld dat het werk voltooid is en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden;
  • hetzij wanneer de consument het object waaraan het werk is verricht weer in gebruik neemt, met dien verstande, dat door in gebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

10.3 Tijdens de oplevering geconstateerde opleveringspunten schorten de betalingsverplichting van consument niet op.

10.4 Aannemingsbedrijf Timmerman BV is niet aansprakelijk voor de oplevering van werk dat door een door de consument ingeschakelde derde wordt uitgevoerd.

10.5 Bij oplevering door derden (externe oplevering) is het rapport van de oplevering bindend.

10.6 Bij nadien geconstateerde gebreken dient de consument contact op te nemen met de externe partij die in opdracht van de consument de oplevering heeft uitgevoerd. Consument kan in dit geval geen contact opnemen met Aannemingsbedrijf Timmerman BV tenzij de geconstateerde gebreken onder de garantiebepalingen vallen.

Artikel 11 Zekerheid

11.1 Aannemingsbedrijf Timmerman BV kan bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen van de consument.

11.2 Aannemingsbedrijf Timmerman BV kan na het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen, indien Aannemingsbedrijf Timmerman BV goede grond heeft te vrezen dat de consument zijn betalingsverplichting niet zal nakomen. Indien en zolang de consument in dit geval weigert of niet in staat is zekerheid te stellen, is Aannemingsbedrijf Timmerman BV gerechtigd de uitvoering van het werk te onderbreken.

Artikel 12 Betaling

12.1 Aannemingsbedrijf Timmerman BV factureert als volgt tenzij anders is overeengekomen.

  1. Bij opdracht 5%
  2. Bij aanvang van het werk 2e termijn
  3. Halverwege het werk 3e termijn
  4. Als het werk voor 90% klaar is 4e termijn
  5. Restant twee weken na oplevering.

12.2 Betaling van in rekening gebrachte bedragen dient volledig te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Aannemingsbedrijf Timmerman BV aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij in het aanbod een andere termijn is vermeld.

Artikel 13 Niet nakoming van de betalingsverplichting

13.1 Indien de consument niet tijdig betaalt wordt hij wettelijk geacht zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn. Niettemin zendt Aannemingsbedrijf Timmerman BV bij niet tijdige betaling door consument een schriftelijke betalingsherinnering, waarin hij de consument op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen twee weken na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.

13.2 Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan Aannemingsbedrijf Timmerman BV rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn als bedoeld in artikel

12.2 tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is tenminste gelijk aan de wettelijke rente doch tenminste 1% op maandbasis.

13.3 Aannemingsbedrijf Timmerman BV is na verloop van de in lid 1 bedoelde termijn van twee weken bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Indien Aannemingsbedrijf Timmerman BV hiertoe overgaat, zijn de daaraan verbonden binnen - en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de consument.

13.4 Aannemingsbedrijf Timmerman BV is gerechtigd de uitvoering van het werk stop te zetten als consument na verstrijken van een periode van 4 weken niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. Kosten die Aannemingsbedrijf Timmerman BV genoodzaakt is te maken als gevolg van het stopzetten van het werk zijn voor rekening van consument.

13.5 Aannemingsbedrijf Timmerman BV blijft eigenaar van nog niet verwerkte materialen totdat de consument aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

13.6 Indien Aannemingsbedrijf Timmerman BV een door Aannemingsbedrijf

Timmerman aan de consument verschuldigde schadevergoeding niet tijdig betaalt, kan de consument Aannemingsbedrijf Timmerman BV per brief wijzen op haar verzuim. Indien Aannemingsbedrijf Timmerman BV niet binnen twee weken na ontvangst van deze brief heeft betaald, wordt Aannemingsbedrijf Timmerman BV geacht zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te verkeren.

Artikel 14 Garantie

14.1 Aannemingsbedrijf Timmerman BV garandeert dat eventuele gebreken in het werk gedurende de hierna in artikel 14.4 te noemen periode kosteloos zullen worden verholpen, indien consument aantoont dat het gebrek verband houdt met de uitvoering van het werk. Het voorgaande laat onverlet dat Aannemingsbedrijf Timmerman BV ook na de genoemde periode voor eventuele gebreken in het werk aansprakelijk kan blijven op grond van de wet.

14.2 Alle werkzaamheden worden volgens de voorgeschreven normen uitgevoerd.

14.3 Op restauratiewerkzaamheden wordt in principe geen garantie verstrekt, tenzij partijen overeenkomen dat in het onderhavige geval door Aannemingsbedrijf Timmerman BV wel een garantieverplichting kan worden geaccepteerd.

Deze bijzondere afspraak zal dan separaat in het aanbod worden vastgelegd.

De garantieperiode is echter nooit langer dan de in artikel 14.4 genoemde periode.

14.4 Garantie wordt gegeven vanaf de eerste factuurdatum voor de periode van drie maanden.

14.5 Aannemingsbedrijf Timmerman BV is alleen gehouden reparaties uit te voeren indien consument de door hem geconstateerde gebreken binnen 8 dagen na het vaststellen van het gebrek schriftelijk aan Aannemingsbedrijf Timmerman BV heeft gemeld.

14.6 Krimp – en zetscheuren die optreden bij aan – en of verbouwwerken zijn niet te voorkomen en vallen derhalve niet onder de garantiebepalingen. Aannemingsbedrijf Timmerman BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor krimp – en zetscheuren.

14.7 Met in achtneming van lid 1 geeft Aannemingsbedrijf Timmerman BV geen garantie op producten, machines, gebruiksvoorwerpen en materialen waarvoor door de leverancier fabrieksgarantie wordt gegeven.

14.8 Elke vorm van garantie vervalt indien consument aan het geconstateerde gebrek zelf reparaties heeft uitgevoerd of heeft laten uitvoeren voordat aan Aannemingsbedrijf Timmerman BV een redelijke termijn is gegund om de aard en omvang van het gebrek vast te stellen en zo nodig te repareren.

14.9 Tijdens de garantieperiode geconstateerde gebreken schorten de betalings- verplichting van de consument niet op.

Artikel 15 Toepasselijk recht / geschillen

15.1 Op overeenkomsten tussen Aannemingsbedrijf Timmerman BV en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.2 Geschillen tussen de consument en Aannemingsbedrijf Timmerman BV over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door Aannemingsbedrijf Timmerman BV te leveren of geleverde diensten en zaken, kunnen zowel door de consument als door Aannemingsbedrijf Timmerman BV worden voorgelegd aan een gecertificeerde deskundige.

15.3 Een geschil is aanwezig wanneer één der partijen verklaart dat zulks het geval is.

15.4 De kosten zijn voor rekening van consument.

15.5 Behandeling van een geschil schorst de mogelijkheid de overeenkomst als ontbonden te beschouwen op grond van feiten, welke aanleiding waren tot het gerezen geschil.

15.6 In afwijking van het bepaalde in artikel 15.2 zullen vorderingen tot betaling van de overeengekomen contractprijs voorgelegd worden aan de bevoegde rechter.

Artikel 16 Deponeren

16.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Haarlem.

16.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige opdracht.

userhomefacebook-squarelinkedin-squarephonehand-o-rightrocketcross